Giới thiệu

Lịch sử hình thành

MIRAWAY đặt mục tiêu phát triển thành tập đoàn công nghệ hàng đầu, chuyên cung cấp các giải pháp ưu việt cho các tổ chức, doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và tự động hoá.

Xây dựng MIRAWAY trở thành thương hiệu công nghệ số 1 tại Việt Nam về giải pháp Quản lý trải nghiệm khách hàng đa kênh và có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm, giải pháp công nghệ trong khu vực và trên thế giới.

Tầm nhìn

MIRAWAY đặt mục tiêu phát triển thành tập đoàn công nghệ hàng đầu, chuyên cung cấp các giải pháp ưu việt cho các tổ chức, doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và tự động hoá.

Xây dựng MIRAWAY trở thành thương hiệu công nghệ số 1 tại Việt Nam về giải pháp Quản lý trải nghiệm khách hàng đa kênh và có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm, giải pháp công nghệ trong khu vực và trên thế giới.

Sứ mệnh

MIRAWAY đặt mục tiêu phát triển thành tập đoàn công nghệ hàng đầu, chuyên cung cấp các giải pháp ưu việt cho các tổ chức, doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và tự động hoá.

Xây dựng MIRAWAY trở thành thương hiệu công nghệ số 1 tại Việt Nam về giải pháp Quản lý trải nghiệm khách hàng đa kênh và có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm, giải pháp công nghệ trong khu vực và trên thế giới.